Način da se pronađu bezbednije alternative

Dostupno na drugim jezicima             
017-SR, General section

Zamena rastvarača na bazi benzina za čišćenje štamparskih valjaka

Abstrakt

Rastvarač na bazi nafte je korišćen za čišćenje štamparskih valjaka. On sadrži naftu (kancerogena supstanca), 2- butoksietanol (endokrini disraptor i neurotoksikant) i isparljiva organska jedinjenja. Proizvod se redovno koristi ručno što je opasna praksa. Supstituisan je rastvaračem koji nema značajnijeg uticaja na zdravlje ljudi..

Supstance koje su supstituisane

 1. Benzinski rastvarač (nafta),aromatični, laki

  CAS br. 64742-95-6 EC br. 265-199-0 Indeks br. 649-356-00-4
 2. Benzinski rastvarač (nafta), teški aromatični

  CAS br. 64742-94-5 EC br. 265-198-5 Indeks br. 649-424-00-3
 3. 1-Metoksipropan-2-ol

  CAS br. 107-98-2 EC br. 203-539-1 Indeks br. 603-064-00-3
 4. 2-Butoksietanol

  CAS br. 111-76-2 EC br. 203-905-0 Indeks br. 603-014-00-0
 5. 2,2'-Oksidietanol

  CAS br. 111-46-6 EC br. 203-872-2 Indeks br. 603-140-00-6

Alternativne supstance

 1. 1-Butoksipropan-2-ol

  CAS br. 5131-66-8 EC br. 225-878-4 Indeks br. 603-052-00-8

Drugi tip alternativa

Pouzdanost infomacija

Dokaz o implementaciji: postoji dokaz da je rešenje implementirano i koristilo se u vreme kada je publikovano


Procena opasnosti

Nafta, laka aromatična, može izazvati karcinom (R45) i može izazvati nasledna genetska oštećenja (R46). To je navedeno u bazi podatka opasnih supstanci prema kriterijumima SUBSPORT za skrining (SDSC).

Takođe, je štetna: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta (R65).

Nafta, teška aromatična, je štetna: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta (R65 i H304).

1-metoksipropan-2-ol pri ponovljenom izlaganju može izazvati sušenje ili pucanje kože (R67) i takođe je zapaljiv (R10).

2-Butoksietanol je štetan ako se udiše, ako je u kontaktu sa kožom i ako se proguta (R20/21/22. Takođe je iritirativan za oči i kožu (R36/38).

2,2 ‘-Okidietanol je štetan ako se proguta (R22).

Jedna od alternativnih supstanci ima i određene rizike, ali manje opasne: 1-Butoksipropan-2-ol je iritativan za kožu i oči (R36/38), tako da mora da se rukuje sa adekvatnim merama zaštite.

» Proveri bazu podataka prema SUBSPORT skrining kriterijumima (SDSC)

Početak stranice

Opis supstitucije

Rastvarač na bazi nafte je korišćen za čišćenje štamparskih valjaka u objekatu štampanih medija specijalizovog za časopise, koji se nalazi u Madridu. Upotreba rastvarača koji je sadržao kancerogene supstance, endokrine disraptore i mutagene supstance je otkrven u okviru projekta sindikata (CC.OO.) o sprečavanju i kontroli opasnih rastvarača. Opasne hemikalije su identifikovane i radnici su obučeni o rizicima po zdravlje pri rukovanja sa takvim hemikalijama. Predstavnik sindikata je preduzeo aktivnosti za započinjanje procesa zamene. Dve alternative su obezbeđene i poslodavci su odabrali proizvod pod nazivom IPAFIKS koji nema značajan uticaj na zdravlje ljudi.

Prednosti:

Rizici su smanjeni i kvalitet životne sredine je poboljšan. Alternativa je prihvaćena i od strane radnika i od strane poslodavaca. Vreme koje je bilo potrebno za zamenu se pokazao zadovoljavajuće za poslodavce.

Početak stranice

Procena studije slučaja/supstitucije

I supstituisani i alternativni proizvodi sadrže izopropanol (CAS:67-63-0) koji ima rizik po zdravlje (opisano dole).

Alternativni proizvod može imati efekat na nervni sistem (može da izazove opijenost, razdražljivost, euforiju, nedostatak koordinacije, itd.), R67: Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu, R11: Lako zapaljivo i R36/38: Iritativno za oči i kožu. Proizvod je isparljivo organsko jedinjenje.

SUBSPORT preporučuje zamenu jer su veći rizici eliminisani.

Početak stranice

Ostala rešenja

It is important to note that the other alternative suggested for substitution was safer and implied lesser environmental and health risks since it was a vegetable oil-based compound (Feboclean) . The safer alternative was rejected by the employers due to its low volatility and slow drying time which eventually delayed the process.

Dalje informacije

Dostupno na drugim jezicima


Ko je obezbedio informacije

Vrsta dostavljača informacija
Korisnik

Kontakt 

Alberto Martín Barrero

CCOO Madrid

Pedro Unanue, 14 bis
28045 Madrid
(+34)915365210
amartin@usmr.ccoo.es
www.ccoomadrid.es


Izvor publikacije

Tip publikacije i dostupnost 


(English) Comments from SUBSPORT users

Početak stranice

Publikacija ili poslednja izmena odnosno dopuna: 25.04.2012

Logo Alhem Logo Grontmij Logo Istas Logo Chemsec Logo Kooperationsstelle Hamburg